Tag Archives: System Testing

System Testing

Kiểm Thử Hệ Thống – System Testing

Tìm hiểu về System Testing Kiểm thử hệ thống (System Testing) là kiểm thử một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh và tích hợp đầy đủ. Thông thường, phần mềm chỉ là một thành phần của hệ thống trên máy tính. Phần mềm được tương tác với các hệ thống phần mềm hay phần cứng khác. Kiểm thử hệ thống …