Tag Archives: STLC

Software Testing Life Cycle

Software Testing Life Cycle là gì?

Tìm hiểu về Software Testing Life Cycle (STLC) Vòng đời kiểm thử phần mềm là quy trình kiểm thử được thực hiện theo hệ thống và có kế hoạch rõ ràng. Trong quá trình kiểm thử, rất nhiều giai đoạn khác nhau được thực hiện một cách tuần tự. Mỗi giai đoạn đều có đầu vào và đầu ra khác …