Tag Archives: State Transition

Kỹ thuật chuyển đổi trạng thái – State Transition Testing

Tìm hiểu về State Transition Testing Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing) được định nghĩa là kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong đó thay đổi điều kiện đầu vào gây ra thay đổi trạng thái trong Ứng dụng được kiểm thử (Application under Test – AUT). Đặc Điểm: Là phương pháp quan sát theo dõi sự …