Tag Archives: SQL

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 5)

41. VIEW là gì? Một VIEW là một bảng ảo mà chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng, nó không gì khác ngoài môt lệnh SQL mà được lưu giữ trong Database với một tên liên kết. Một VIEW thực sự là một thành phần của một bảng trong form của một truy vấn SQL đã được định nghĩa …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 4)

31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary Key. 32. Index là gì ? Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 3)

21. Chúng ta có thể đổi tên một cột trong đầu ra của SQL query được không? Có. Có thể dùng câu lệnh sau để làm việc này: SELECT column_name AS new_name FROM table_name;22. Thứ tự của các mệnh đề trong câu lệnh SQL SELECT như thế nào? Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 2)

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không? Có, một bảng có thể có nhiều khóa ngoại và chỉ có một khóa chính. 12. Trường BOOLEAN có thể nhận các giá trị nào Giá trị của trường BOOLEAN có thể nhận 1 trong 2 giá trị sau: -1 (TRUE) và 0 (FALSE). 13. STORED PROCEDURE …

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 1)

1. SQL là gì? SQL là viết tắt của cụm từ “Structured Query Language.” – ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được dùng để tạo, xóa, lấy các …