Tag Archives: Integration Testing

Integration Testing

Kiểm thử tích hợp – Integration Testing

Integration Testing là gì? Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) được định nghĩa là một loại kiểm thử trong đó các module của phần mềm được tích hợp logic và được kiểm thử theo nhóm. Một dự án phần mềm điển hình bao gồm nhiều module, được code bởi các lập trình viên. Kiểm thử tích hợp là kiểm thử …