Tag Archives: Functionality Testing

Functional Testing

Tìm hiểu về Functional Testing

Functional Testing là gì Kiểm thử chức năng (Functional Testing) là một loại kiểm thử hộp đen (black box testing) và test case của nó được dựa trên đặc tả của ứng dụng phần mềm/thành phần đang test. Các chức năng được test bằng cách nhập vào các giá trị nhập và kiểm tra kết quả đầu ra, và ít …