Tag Archives: Acceptance Testing

Acceptance Testing

Kiểm Thử Chấp Nhận – Acceptance Testing

Tìm hiểu về User Acceptance Testing User Acceptance Testing (UAT) – Kiểm thử chấp nhận của người dùng có nghĩa là kiểm thử xem phần mềm đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng và khách hàng chấp nhận sản phẩm (và trả tiền thanh toán hợp đồng). Hay không? Cụ thể hơn UAT trả lời cho những …