Test Strategy

quy trinh kiem thu phan mem

Tìm hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm – Software testing life cycle( STLC) xác định các giai đoạn (pha) trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, không có STLC tiêu chuẩn cố định nào trên thế giới, nhưng về cơ bản quy trình kiểm thử bao gồm những giai đoạn sau: 1. Requirement …

test strategy

8 bộ Test Strategy mẫu

Test Strategy là gì? Test Strategy (chiến lược test) là cách bạn xác định hướng tiếp cận test, cái bạn muốn đạt được, và làm như nào để bạn đạt được cái bạn muốn. Trong file strategy, hãy đưa ra một kế hoạch tiếp cận đối tượng test một cách rõ ràng. Đây là một trong những tài liệu quan …