Test Report

quy trinh kiem thu phan mem

Tìm hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm là gì? Quy trình kiểm thử phần mềm – Software testing life cycle( STLC) xác định các giai đoạn (pha) trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, không có STLC tiêu chuẩn cố định nào trên thế giới, nhưng về cơ bản quy trình kiểm thử bao gồm những giai đoạn sau: 1. Requirement …

test report

7 bộ Test Report mẫu dành cho Tester chuyên nghiệp

Test Report là gì? Test Report là mẫu tài liệu quan trọng và rút gọn về các thông tin thay đổi từ người thực thi tới khách hàng. Nhắc lại về quy trình kiểm thử phần mềm, chúng ta có những trạng thái sau: Project creating (Khởi tạo dự án) Test Plan preparing Execute testing (Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử) …