SQL

sql

Học SQL qua câu hỏi (Phần 2)

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không? Có, một bảng có thể có nhiều khóa ngoại và chỉ có một khóa chính. 12. Trường BOOLEAN có thể nhận các giá trị nào Giá trị của trường BOOLEAN có thể nhận 1 trong 2 giá trị sau: -1 (TRUE) và 0 (FALSE). 13. STORED PROCEDURE …