Monthly Archives: October 2019

testing la gi

Kỹ năng cần thiết để trở thành Tester

Kỹ năng phân tích: Một tester giỏi cần có kỹ năng phân tích nhạy bén. Kỹ năng phân tích sẽ giúp phân chia một hệ thống phần mềm phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn để hiểu sâu hệ thống hơn và tạo ra nhiều trường hợp kiểm thử cho mỗi đơn vị đó. Kỹ năng giao tiếp: Một …