Monthly Archives: May 2019

test strategy

8 bộ Test Strategy mẫu

Test Strategy là gì? Test Strategy (chiến lược test) là cách bạn xác định hướng tiếp cận test, cái bạn muốn đạt được, và làm như nào để bạn đạt được cái bạn muốn. Trong file strategy, hãy đưa ra một kế hoạch tiếp cận đối tượng test một cách rõ ràng. Đây là một trong những tài liệu quan …

7 bộ Test Plan mẫu dành cho Test Manager

Test Plan là gì? Test plan chính là tài liệu tổng quan về việc kiểm thử 1 project đặc tả: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Test plan …