Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Kiểm thử chức năng-Functionality Testing
Types

Kiểm thử chức năng-Functionality Testing 

Kiểm thử chức năng là một loại kiểm thử hộp đen (black box testing) và test case của nó được dựa trên đặc tả của ứng dụng phần mềm/thành phần đang test. Các chức năng được test bằng cách nhập vào các giá trị nhập và kiểm tra kết quả đầu ra, và ít quan tâm đến cấu trúc bên trong của ứng dụng.

Các kỹ thuật trong kiểm thử chức năng

5 Bước trong kiểm thử chức năng:

  • Xác định các chức năng mà phần mềm mong muốn sẽ thực hiện
  • Tạo ra các dữ liệu đầu vào dựa trên các tài liệu đặc tả kỹ thuật của các chức năng
  • Xác định kết quả đầu ra dựa trên các tài liệu đặc tả kỹ thuật của các chức năng
  • Thực hiện các trường hợp kiểm thử
  • So sánh kết quả thực tế và kết quả mong muốn.

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!