Categories

Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Automation Series

Defect Life Cycle
Defects

Defect Life Cycle 

Vòng đời của lỗi

Vòng đời của lỗi là một hành trình mà mà lỗi đi qua trong suốt cuộc đời của nó. Nó thay đổi từ tổ chức này sang tổ chức khác, từ dự án này đến dự án khác và nó được điều chỉnh bởi quy trình kiểm thử phần mềm.

Vòng đời của lỗi bao gồm các trạng thái dưới đây:

New: Khi mà lần lỗi được log lên lần đầu tiên bời người kiểm thử

Assigned: Khi lỗi đã được đăng lên và chỉ định cho lập trình viên nào đó

Open: Khi lập trình viên đang sửa lỗi

Fixed: Khi lập trình viên đã hoàn thành việc sửa lỗi

Retest: Người kiểm thử kiếm tra lại lỗi đã được sửa hay chưa, có phát sinh thêm lỗi mới nào không

Reopened: Nếu lỗi vẫn còn, người kiểm thử sẽ trả lại cho lập trình viên. Lỗi phải đi lại một vòng đời như cũ.

Deferred: Lỗi sẽ được sửa trong bản phát hành tiếp theo. Lý do có thể là độ ưu tiên của lỗi có thể là thấp, thiếu thời gian để phát hành hoặc lỗi có thể không có ảnh hưởng lớn đến phần mềm.

Rejected: Nếu lập trình viên cho rằng không phải là lỗi, họ có thể chuyển sang trạng thái này

Duplicate: Lỗi được đăng trùng với nhau

Closed: Khi người kiểm thử đã thấy lỗi được sửa triệt để

Not a bug/Enhancement: Một số thay đổi trong ứng dụng, không phải là lỗi

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

error: Content is protected !!